Find undervisningskalenderne her:

 

Biopati i Christiansfeldt (Er under udarbejdelse)

Biopati i Odense/Svendborg

Biopati i Ry

Biopati i Valby

Zoneterapi i Valby